CIM++ Adapted CIM Codebase
JointConfigurationKind.h
1 // JointConfigurationKind.h
3 // Implementation of the Class JointConfigurationKind
4 // Original author: T. Kostic
6 
7 #ifndef JOINTCONFIGURATIONKIND_H
8 #define JOINTCONFIGURATIONKIND_H
9 
10 namespace IEC61968
11 {
12  namespace InfIEC61968
13  {
14  namespace InfAssets
15  {
19  enum class JointConfigurationKind
20  {
21  wires3to1,
22  wires2to1,
23  wires1to1,
24  other
25  };
26 
27  }
28 
29  }
30 
31 }
32 #endif // JOINTCONFIGURATIONKIND_H
Definition: BusbarSectionInfo.h:14