CIM++ Adapted CIM Codebase
FaultIndicatorResetKind.h
1 // FaultIndicatorResetKind.h
3 // Implementation of the Class FaultIndicatorResetKind
4 // Original author: T. Kostic
6 
7 #ifndef FAULTINDICATORRESETKIND_H
8 #define FAULTINDICATORRESETKIND_H
9 
10 namespace IEC61968
11 {
12  namespace InfIEC61968
13  {
14  namespace InfAssetInfo
15  {
19  enum class FaultIndicatorResetKind
20  {
21  automatic,
22  manual,
23  remote,
24  other
25  };
26 
27  }
28 
29  }
30 
31 }
32 #endif // FAULTINDICATORRESETKIND_H
Definition: BusbarSectionInfo.h:14